Az iCentre-Hungary Kft. Kamera szabályzatának tájékoztatója

 
Tájékoztató adatkezelésről tájékoztatjuk a Tisztelt Vásárlóinkat, Partnereinket, hogy az iCentre-Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) székhelye, telephelyei, fióktelepei valamint boltjai területét elektronikus megfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) figyeljük, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.
 1. A személyes adatok kezelője, az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei iCentre-Hungary Kft. székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. C. ép. fszt. cégjegyzékszáma: 01-09-162452 adószáma: 10673872-2-43 képviselője: Joseph Aquilina és Doris Danner ügyvezetők önálló cégjegyzési joggal, valamint Felker Noémi és Szilágyi Szabolcs más munkavállalók együttes cégjegyzési joggal További elérhetőségeink a honlapunkon (icentre.hu) találhatóak.

 2. A kezelt személyes adatok A Társaság székhelyére, telephelyeire, fióktelepeire, valamint boltjai területére belépő személyek képmása, viselkedése. A kamerák pontos elhelyezéséről, és az általuk megfigyelt területről a kamera szabályzatból és annak mellékleteiből informálódhat.

 3. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja A Társaság elsősorban vagyonvédelmi, illetve a fentiekben felsorolt területeken tárolt jelentős értéket képviselő eszközök és tárgyak védelme céljából, valamint ezzel összefüggésben a vásárlók, munkavállalók életének, testi épségének védelme céljából üzemelteti a megfigyelő rendszert. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit, valamint boltjai területét kamerával figyelje meg, tekintettel arra, hogy ezeket a területeket évente több millió ember, érdeklődő, vásárló, partner keresi fel. A Társaság jogos érdeke a fentiekben felsorolt célok megvalósítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái A Társaságnak a képfelvételek megtekintésére jogosult munkatársai. A kamerarendszert a Társaság működteti.

 5. A személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai A képfelvételeket 3 munkanapig, jelentős értékű pénz védelme céljából legfeljebb 30 napig tároljuk.

 6. A személyes adatokkal kapcsolatos jogok Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személyt megilletik az alábbi jogok:
  1. a hozzáférési joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Ennek körében a Társaság a kérelemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, illetve a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtás jogról. Jelenleg a Társaság nem vesz igénybe adatfeldolgozót és harmadik személyeknek kamerahasználattal összefüggésben nem továbbít semmilyen adatot.
  2. a törléshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a következő indokok valamelyike fennáll: c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  3. tiltakozás személyes adat kezelése ellen: a GDPR 21. cikke alapján az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, vagyis az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, érdekmérlegelés. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  4. hatósági eljárás kezdeményezése: az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)
  5. bírósági jogérvényesítés: minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-ban foglaltaknak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

   A kérelmeket a Társaság címére lehet benyújtani.
    
 7. Egyéb A személyes adatok szolgáltatása nem alapszik jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, szerződés kötésének nem előfeltétele-e. A személyes adataidat nem vagy köteles megadni, ekkor viszont kérünk, hogy a Társaság székhelyére, telephelyeire, fióktelepeire, valamint boltjai területére ne lépj be.

  A kamera szabályzat és melléklete elérhető az üzletekben, letölthető a Társaság honlapjáról: https://icentre.hu/kameraszabalyzat

  Kelt, Budapest, 2020. Június hó 30. nap

 

Letölthető dokumentumok

Kameraszabályzat Allee Bevásárlóközpont

Kameraszabályzat Arena Mall

Kameraszabályzat MOM Park

Kameraszabályzat Infopark központi szerviz